Εγγύηση

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ EGLO – ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Εκτός από τη νόμιμη εγγύηση, η EGLO LEUCHTEN GMBH, που εδρεύει στη διεύθυνση Heiligkreuz 22, A-6136 Πιλ, Αυστρία (εφεξής «EGLO») παρέχει για ορισμένα είδη μια εγγύηση, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους. Φυσικά, τα νόμιμά σας δικαιώματα, όσον αφορά στην εγγύηση και την προστασία του καταναλωτή ειδικότερα, δεν θίγονται με κανέναν τρόπο.

1. Τα προϊόντα για τα οποία ισχύει η εγγύηση, φέρουν την αντίστοιχη επισήμανση εντυπωμένη στη συσκευασία τους.

2. Η διάρκεια της εγγύησης αναγράφεται στην εξωτερική συσκευασία των αγορασμένων προϊόντων. Η διάρκεια της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον πρώτο τελικό πελάτη. Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς ως απόδειξη.

3. Η εγγύηση ισχύει για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από τον τελικό πελάτη στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελβετίας.

4. Σε περίπτωση ελαττωμάτων, τα οποία οφείλονται σε αστοχία υλικού ή/και κατασκευής, παρέχεται αποκατάσταση χωρίς επιβάρυνση (επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων, κατόπιν επιλογής της EGLO), εφόσον οι απαιτήσεις δηλώνονται εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης.

5.  Σε περίπτωση απαίτησης εγγύησης, επικοινωνήστε (προφορικά ή εγγράφως) με τον έμπορο ή τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν, προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς.

6. Οι απαιτήσεις εγγύησης αποκλείονται, σε περίπτωση ελάχιστης απόκλισης από τις αναμενόμενες ιδιότητες, όταν η αξία και η χρηστικότητα του προϊόντος είναι αμελητέα, σε περίπτωση ελαττωμάτων που προκύπτουν από κακομεταχείριση ή μη ορθή χρήση, από περιβαλλοντικές επιδράσεις (υγρασία, θερμότητα, υπέρταση, σκόνη, διακύμανση ρεύματος ή δικτύου, οξειδωμένες επιφάνειες, επιπόλαιη σκουριά ειδικά σε παραθαλάσσιες περιοχές, κτλ.), όπως, και σε περίπτωση ζημιών σε εύθραυστα εξαρτήματα (π.χ. Γυαλί) ή αναλώσιμα (π.χ. μπαταρίες).